Mã Vạch Việt Nam » Công nghệ mã vạch » Đơn xin nhập tịch kết hợp công nghệ mã vạch

Đơn xin nhập tịch kết hợp công nghệ mã vạch

Ngày 10 tháng 2 năm 2014 – Hoa Kỳ Quốc tịch và Nhập cư (“USCIS”) phát hành một phiên bản sửa đổi của mẫu đơn N-400, Đơn Xin Nhập Tịch, vào ngày 04 Tháng Hai, năm 2014 mới mẫu đơn N-400 bao gồm 2D công nghệ mã vạch cho phép USCIS chính xác và hiệu quả quét và tải lên thông tin đã gửi trên mẫu trực tiếp đến cơ sở dữ liệu của USCIS.

INSZoom.com, Inc hàng đầu thế giới công ty công nghệ di trú , cập nhật hệ thống của mình để kết hợp với việc sửa đổi mẫu đơn N-400 bao gồm các chức năng mã vạch 2D mới ngay lập tức sau khi công bố USCIS.

Ngoài các công nghệ mã vạch 2D, sửa đổi mẫu đơn N-400 bao gồm:

1 Câu hỏi mở rộng để phù hợp với Đạo luật Cải cách và phòng chống khủng bố tình báo của năm 2004 và Luật Phòng chống Soldier trẻ em năm 2007; và,

2. Hướng dẫn rõ ràng hơn và toàn diện hơn điều kiện làm nổi bật chung của quốc tịch và yêu cầu nộp bằng chứng với các mẫu N-400.

Các sửa đổi là nhằm mục đích để cung cấp USCIS với công cụ bổ sung để đưa ra quyết định đủ điều kiện rất quan trọng, xin nhập quốc tịch hiện tại với các hướng dẫn chính xác hơn, và tích hợp công nghệ mã vạch 2D là hiệu quả tổng thể và chính xác trong quá trình thu thập dữ liệu.

Bởi liên tục kết hợp với các mới mẫu đơn N-400 vào hệ thống INSZoom.com, Inc, công ty có thể tận dụng hiệu quả các phiên bản của USCIS ban hành để trực tiếp mang lại lợi ích cho người sử dụng của INSZoom với các tính năng công nghệ bổ sung và tiến bộ của các hình thức mới.