ISMN mã vạch

Tiêu chuẩn quốc tế Nhạc Số (ISMN) là một số duy nhất để nhận dạng tất cả các ấn phẩm âm nhạc ký hiệu từ khắp nơi trên thế giới, cho dù có sẵn để bán, cho thuê hoặc cho không-cho dù một phần, một số điểm, hoặc một phần tử trong một phương tiện truyền thông đa bộ.

Các ISMN được thiết kế để hợp lý hóa việc xử lý và xử lý các ký hiệu âm nhạc và dữ liệu thư tịch tương ứng cho nhà xuất bản, thương mại âm nhạc và thư viện.
Tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2008 các ISMN bao gồm 13 chữ số bắt đầu với 979-0 hiện 10 chữ số ISMNs được bắt đầu bởi 979-
Các hàng đầu M của ISMNs 10 chữ số sẽ được thay thế bằng 0- (zero)
Kết quả là số 13 chữ số sẽ giống hệt nhau với số EAN-13 hiện đang được mã hóa trong mã vạch
tiêu chuẩn ISO 10.957 cho các quy tắc cơ bản của hệ thống ISMN.
Các số mười ba chữ số cho phép một tỷ mỗi mặt hàng để thực hiện một số lượng khác nhau.