Mã vạch SDK

Nhận dạng mã vạch SDK là một thư viện phát triển rất chính xác và mạnh mẽ mà công nhận 1-D và mã vạch 2-D từ các hình ảnh kỹ thuật số và bitmap.

Sử dụng mã vạch SDK này, bạn có thể tích hợp chức năng nhận dạng mã vạch cho các ứng dụng của bạn Windows, hệ thống nhúng (Windows CE, Pocket PC, điện thoại thông minh) và các dịch vụ Web.

Các định dạng hình ảnh sau đây được hỗ trợ: BMP, TIF, JPG, PNG và TIF nhiều trang và PDF (Portable Document Format). Các thuật toán nhận dạng độc đáo và mạnh mẽ tìm kiếm mã vạch rất nhanh, ở mọi vị trí và hướng từ hình ảnh của bạn. SDK là rất đơn giản để sử dụng, nó không yêu cầu knowlage sâu về lập trình. Cũng SDK bao gồm rất nhiều ví dụ mã nguồn viết bằng ngôn ngữ lập trình phổ biến C + +, VB, C #, VB Script.